Obchodní podmínky

Ceny

Ceny za jednotlivé výrobky jsou uvedeny v tabulce u každého výrobku, je zde uvedena cena bez DPH, cena s 20% DPH, cena montáže s 20% DPH. Cena uvedená je za dřevěnou konstrukci. Cena nezahrnuje cenu střešní krytiny, kotvení. To je možno dodatečně objednat v objednávkovém formuláři. V případě vyplňování objednávkového formuláře se zobrazuje cena bez DPH u jednotlivých položek, které jsou následně v dolní části před odesláním sumarizovány a doplněny o příslušnou sazbu DPH. V případě slevy je sleva vždy počítána z ceny dřevostavby, nikoli z ceny montáže, střešní krytiny, kotvení a ostatních doplňujících položek. Ceny se řídí platným ceníkem. Platnost aktuálního ceníku: od 1. 1. 2011.

Běžné platební podmínky

Objednatel uhradí na základě zálohové faktury 50% z celkové ceny objednaného zboží, poté je mu vystavena faktura na zbylou částku, která je splatná v hotovosti v den montáže nebo dodání, bankovním převodem týden před dodáním nebo montáží, nebo složením zbylé částky v hotovosti na účet v bance v den montáže. Individuální platební podmínky dle dohody. Přesné platební podmínky Vám sdělíme e-mailem při potvrzení a zkontrolování Vaší objednávky. Možnosti platby: hotově, převodem, na dobírku. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy. Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce telefonicky.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou:

Lukáš Kučera
Pivovarská 983/II
Rokycany 33701
IČO 73426601
DIČ CZ 8012011634

kontaktní údaje
telefonní číslo 602 353 454
email: info@pergolykucera.cz
www.pergolykucera.cz

poštovní adresa pro doručování
Lukáš Kučera
Karoliny Světlé 2555
České Budějovice 370 04

dále jen prodávající, na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Každá objednávka je považována za závaznou.

V případě objednání montáže výrobku objednavatel musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Objednavatel se zavazuje mít stavební připravenost hotovou dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, ubytování,  popř. další vícepráce.

Charakteristika zboží

Veškeré výrobky jsou vyráběny ze smrkového řeziva. Jsou dodávány jako neimpregnované, bez nátěru. Impregnační nátěr a odstín lazury si zákazník volí dodatečně a provádí svépomocí. Použitý materiál není předem vysušen a vzhledem k použití v exteriéru a změnám vlhkosti může docházet k drobným prasklinám dřeva. Tyto praskliny nijak neovlivňují statiku dřevostavby.

Výrobky v internetovém obchodě jsou označeny jednotlivými názvy vždy v hlavičce jednotlivých položek, následuje obrazová vizualizace a tabulka s technickým popisem jednotlivých výrobků. Výrobky jsou zahradní dřevostavby pergoly, altány, stání pro auta, zahradní domky, dodávané buď jako samostatná část nebo v kombinaci se střešní krytinou, kotvami apod.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele.

Výběr a objednávání zboží

Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Po domluvě je možno udělat objednávku i telefonicky. Objednavatel je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s těmito dodacími a obchodními podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními a dodacími podmínkami“.

Stavební připravenost

Zákazník musí mít před montáží pergoly nebo přístřešku vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení. Více informací a zda vůbec potřebujete pro Vámi vybranou dřevostavbu stavební povolení, ohlášení nebo oznámení Vám sdělí příslušný stavební úřad, pod který spadá parcela, na níž chcete stavět. Odesláním objednávky se objednatel zavazuje, že „Objednatel má vyřízené veškeré dokumenty ke stavbě“. Zákazník musí mít před montáží pergoly nebo přístřešku vyřízené stavební povolení, ohlášení nebo oznámení.

Po objednání zákazníci obdrží plán pro zhotovení betonových patek pro vybranou dřevostavbu. V terénu vytvoří počet děr odpovídající počtům sloupků o půdorysném rozměru 30×30 cm do nezámrzné hloubky dle nákresu, který obdrží po objednání dřevostavby. Po vytvrdnutí můžete dřevostavbu postavit a ukotvit pomocí kotev, které Vám také nabízíme. V případě budoucího zvyšování podlahy se betonové patky betonují do výše budoucí podlahy. Viz. obrázky níže.

.

Montáž dřevostavby do týdne ode dne doručení

Je důležité, aby vyrobená dřevostavba byla do 7 dnů ode dne doručení smontována vzhledem k možnostem pracování dřeva na základě vnějších vlivů (sluníčko, změny vlhkosti apod.). Může docházet k deformaci dřeva a vzhledem k naprosto přesnému opracování a těsnosti spojů následné horší montáži. Dodavatel se vzdává záruky bezproblémové montáže po tomto termínu. V případě uskladnění dřevostavby doporučujeme výrobek uskladnit na dřevěných prokladech a zakrýt plachtou, popř. uskladnit do krytých prostor. Zhotovitel požaduje v případě montáže svépomocí, aby zákazník odeslal fotografii potvrzující smontování dřevostavby v uvedeném termínu na email zhotovitele. V případě, že toto potvrzení zhotovitel neobdrží vzdává se zhotovitel jakékoli záruky na bezproblémovou montáž dřevostavby.

V případě objednání montáže a smluvení termínu doručení a montáže, se zákazník zavazuje, že bude mít hotové betonové patky. V případě, že tato stavební připravenost nebude, zavazuje se prodejci uhradit veškeré vícenáklady spojené s nepřipraveností stavby (ubytování, opětovná doprava, prostoje, horší montáž po delší době uskladnění, apod.). Zároveň se vzdává záruky bezproblémové montáže dřevostavby.

Doprava zboží

Cenu dopravy zboží zákazník vidí v případě vybrání příslušného kraje v sumarizaci objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo individuelně stanovit cenu dopravy, v případě výjimečných, špatně přístupných a jiným způsobem zhoršených podmínek dopravy. Před objednáním zboží musí zhotovitele na tuto skutečnost zákazník upozornit a zhotovitel následně upřesní cenové podmínky. Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen telefonicky.

Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 3 až 4 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy a montážních pracovníků. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužení termínu dodání v případě naplnění kapacit výroby, popř. montážních pracovníků. V případě prodloužení termínu dodání budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá ode dne zaplacení zálohy.

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny objednaného zboží. V případě objednání montáže a smluvení termínu doručení a montáže, se zákazník zavazuje, že bude mít hotové betonové patky. V případě, že tato stavební připravenost nebude, zavazuje se prodejci uhradit veškeré vícenáklady spojené s nepřipraveností stavby (ubytování, opětovná doprava, apod.).

V případě zakázkové výroby na základě přijaté objednávky zákazníkem, a poté následnému odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, si zhotovitel vyhrazuje právo objednateli účtovat plnou cenu objednaného zboží. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (doprava). Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů ode dne odstoupení.

Archivace objednávek

Smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem je archivována po dobu 5 let, jednotlivé technické kroky jsou následující: výběr v objednávkovém formuláři, objednání, potvrzení objednávky telefonicky, vystavení zálohové faktury, splatnost faktury, výroba dřevostavby, upřesnění termínu dodání, dodání, doplatek zbylé částky. Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Před podáním objednávky má zákazník možnost opravy vybráním jiné možnosti z nabídky. S celkovou objednávkou je vždy seznámen před odesláním. Zde je vidět i celková cena vč. příslušné sazby DPH.

Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající splnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2010.

Máte zájem o jiný rozměr? Všechny dřevostavby jsme schopni vyrobit ve Vámi požadovaném rozměru. Kontaktujte nás pro zpracování cenové nabídky:

Po - Pá 8:00 - 17:00
Ing. Kamil Kučera
tel.: 383 134 830
mobil: 602 353 454
email: info@pergolykucera.cz

Můžete také vyplnit náš kontaktní formulář

Last news Canada pharmacy [[") buy medicine online allowing for medicaments and health products. Every day we collect the prices of medicines in canada pharmacy &^[/ cialis professional : Announcements of new drugs. Shares. Best price. Huge selection of medicines. Choose and buy now online pharmacy /online drugstore : Announcements of new drugs. Shares. Best price.